ნოუთბუქები

მოიძებნა 267 პროდუქტი

Allmarket.ge – „ნოუთბუქების“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია HP, DELL, ASUS, LENOVO, ACER, APPLE, APC, HONOR, და APACER,-ის ბრენდების უმაღლესი ხარისხის ნოუთბუქები, რომლიც მოგრებულია თქვენი სურვილის დასაკმაყოფილებლად. ყველა ნოუთბუქი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, ნოუთბუქების მახასიათებლებს: ნოუთბუქის ეკრანის ზომას და გაფართვებას ; პროცესორის მოდელს ; ოპერატიული მეხსიერებას, მყარი დისკის ტიპს და მოცულობას; ვიდეო დაფის ტიპს და მოცულობა; ოპერატიული სისტემას. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, ნოუთბუქის მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. 032 2 05 25 05 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „nouTbuqebis“ kategoria. sadac warmodgenilia HP, DELL, ASUS, LENOVO, ACER, APPLE, APC, HONOR, da APACER,-is brendebis umaRlesi xarisxis nouTbuqebi, romlic mogrebulia Tqveni survilis dasakmayofileblad. yvela nouTbuqi warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT, nouTbuqebis maxasiaTeblebs: nouTbuqis ekranis zomas da gafarTvebas ; procesoris models ; operatiuli mexsierebas, myari diskis tips da moculobas; video dafis tips da moculoba; operatiuli sistemas. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, nouTbuqis mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis sherchevashi. 032 2 05 25 05 10:00 – 19:00 saaTamde.