პრეზენტერები (Laser)

მოიძებნა 4 პროდუქტი

Allmarket.ge – „პრეზენტერების“ (Laser) კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია სხვადასხვა ბრენდის უმაღლესი ხარისხის პრეზენტერები, რომლიც განკუთვნილია გამოიყენოთ კონფერენციების ან სხვა მსხვილი აუდიტორული შეხვედრებისას, თქვენი ინფორმაციის საპრეზენტაციო წარდგენისას. პრეზენტერი ასევე დაგეხმარებათ თავისი შესაძლებლობით: ლზერის სხივი, მაუსის ფუნქციით მარტივად მიუთითოთ ან კონცენტრაცია მოახდინოთ კონკრეტული საკითხის მიმართ. აქვე იმასაც დავამატებთ, რომ საიტზე არსებული DOOLS - ის და UGREEN - ის ბრენდის წარმომადგენელი ქართულ ბაზარზე Allmarket.ge-ია. ბრენდში არსებული ყველა პროდუქტი საუკეთესო ხარისხით ლიდერია ბაზარზე. ყველა პრეზენტერი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით: ლაზერის ფერი; კვება; დისფლეი; მაუსი და ვიბრაცია. ყველა მახასიათებელი დაგეხმარებათ და მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „prezenterebis“ (Laser) kategoria. sadac warmodgenilia sxvadasxva brendis umaRlesi xarisxis prezenterebi, romlic gankuTvnilia gamoiyenoT konferenciebis an sxva msxvili auditoruli Sexvedrebisas, Tqveni informaciis saprezentacio wardgenisas. prezenteri aseve dagexmarebaT Tavisi SesaZleblobiT: lzeris sxivi, mausis funqciiT martivad miuTiToT an koncentracia moaxdinoT konkretuli sakiTxis mimarT. aqve imasac davamatebT, rom saitze arsebuli DOOLS - is da UGREEN - is brendis warmomadgeneli qarTul bazarze Allmarket.ge-ia. brendSi arsebuli yvela produqti saukeTeso xarisxiT lideria bazarze. yvela prezenteri warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT: lazeris feri; kveba; disflei; mausi da vibracia. yvela maxasiaTebeli dagexmarebaT da mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.