ჭკვიანი მოწყობილობები

მოიძებნა 51 პროდუქტი

Allmarket.ge – „ჭკვიანი მოწობილობების“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია სხვადასხვა ბრენდების უმაღლესი ხარისხის ჭკვიანი მოწყობილობები, რომლიც მორგებულია თქვენი სურვილის დასაკმაყოფილებლად და თავისი შესაძლებლობებით დაგეხმარებათ მოერგოთ სხვადასხვა გარემოს და შეძლოთ მისი მართვა. ჭკვიანი მოწყობილობების კატეგორიაში ყველა პროდუქტი თავისი მახასიათებლბეით, მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, ჭკვიანი მოწყობილობების შემდეგ მახასიათებლებსაც: მოწყობილობის ტიპი; თავსებადობა და ფერი, რომელიც თქვენთვის სასურველ მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, ჭკვიანი მოწყობილობების მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „Wkviani mowobilobebis“ kategoria. sadac warmodgenilia sxvadasxva brendebis umaRlesi xarisxis Wkviani mowyobilobebi, romlic morgebulia Tqveni survilis dasakmayofileblad da Tavisi SesaZleblobebiT dagexmarebaT moergoT sxvadasxva garemos da SeZloT misi marTva. Wkviani mowyobilobebis kategoriaSi yvela produqti Tavisi maxasiaTeblbeiT, mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT, Wkviani mowyobilobebis Semdeg maxasiaTeblebsac: mowyobilobis tipi; Tavsebadoba da feri, romelic TqvenTvis sasurvel moTxovnas daakmayofilebs. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, Wkviani mowyobilobebis mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.