მონიტორები

მოიძებნა 165 პროდუქტი

Allmarket.ge – „მონიტორები“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია SAMSUNG, ASUS, DELL, HP, LENOVO, PHILIPS, AOC, 2E, და სხვა ბრენდების უმაღლესი ხარისხის მონიტორები, რომლიც განკუთვნილია ყოველდღიური გამოყენებისათვის და მოგრებულია თქვენი სურვილის დასაკმაყოფილებლად. ყველა მონიტორები წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ მონიტორების მახასიათებლებს: დიაგონალი (INCH), მატრიცის ტიპს, ეკრანის გაფართოებას, თუ რა პორტები აქვს პროდუქთს, მონიტორის კლასს, და ფერს . ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, მონიტორების მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „monitorebi“ kategoria. sadac warmodgenilia SAMSUNG, ASUS, DELL, HP, LENOVO, PHILIPS, AOC, 2E, da sxva brendebis umaRlesi xarisxis monitorebi, romlic gankuTvnilia yoveldRiuri gamoyenebisaTvis da mogrebulia Tqveni survilis dasakmayofileblad. yvela monitorebi warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT monitorebis maxasiaTeblebs: diagonali (INCH), matricis tips, ekranis gafarToebas, Tu ra portebi aqvs produqTs, monitoris klass, da fers . yvela zemoT CamoTvlili komponenti, monitorebis mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 10:00 – 19:00 saaTamde.