დინამიკები

მოიძებნა 192 პროდუქტი

Allmarket.ge – „დინამიკები“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია Edifier, SONY, SAMSUNG, MARSHALL, LOGITECH, REMAX, DEFENDER, HOCO, BOROFON, და სხვა ბრენდების უმაღლესი ხარისხის დინამიკები, რომლიც განკუთვნილია ყოველდღიური გამოყენებისათვის და მოგრებულია თქვენი სურვილის დასაკმაყოფილებლად. აქვე იმასაც დავამატებთ, რომ EDIFIER-ის დინამიკის შესაძლებლობა ქართულ ბაზარზე არსებული ყველა მოდელის დინამიკთან შედარებით საუკეთესო პროდუქტია. რომელსაც აქვს ხმის გარჩევადობის უმაღლესი სტანდარტი. რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც სტუდიაში, ასევე თქვენთვის სასურველ გარემოში, სადაც დასვენება და გართობა გსურთ.ყველა დინამიკები წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ დინამიკების მახასიათებლებს: დინამიკის ტიპს, არის თუ არა BLUETOOTH, განლაგებას, გამომავალ სიმძლავრეს (WATT), აქვს თუ არა WIFI, და კვება . ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, დინამიკების მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „dinamikebi“ kategoria. sadac warmodgenilia Edifier, SONY, SAMSUNG, MARSHALL, LOGITECH, REMAX, DEFENDER, HOCO, BOROFON, da sxva brendebis umaRlesi xarisxis dinamikebi, romlic gankuTvnilia yoveldRiuri gamoyenebisaTvis da mogrebulia Tqveni survilis dasakmayofileblad. aqve imasac davamatebT, rom EDIFAIER-s dinamikis SesaZlebloba qarTul bazarze arsebuli yvela modelis dinamikTan SedarebiT saukeTeso produqtia. romelsac aqvs xmis garCevadobis umaRlesi standarti. romelic SegiZliaT gamoiyenoT rogorc studiaSi, aseve TqvenTvis sasurvel garemoSi, sadac dasveneba da garToba gsurT.yvela dinamikebi warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT dinamikebis maxasiaTeblebs: dinamikis tips, aris Tu ara BLUETOOTH, ganlagebas, gamomaval simZlavres (WATT), aqvs Tu ara WIFI, da kveba . yvela zemoT CamoTvlili komponenti, dinamikebis mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 10:00 – 19:00 saaTamde.