რადიო ძიძები

მოიძებნა 3 პროდუქტი

Allmarket.ge - "რადიოძიძების" კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია VTech - ის ბრენდის რადიო ძიძა, რომელიც თავისი ტექნიკური შესაძლებლობებით მოგცემთ საშუალებას, იგრძნოთ თავი მშვიდად, თქვენი ბავშვის აღზრდის დროს. საიტზე ყველა პროდუქტი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც დაგემხარებათ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტი. თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge - "radioZiZebis" kategoria. sadac warmodgenilia VTech - is brendis radio ZiZa, romelic Tavisi teqnikuri SesaZleblobebiT mogcemT saSualebas, igrZnoT Tavi mSvidad, Tqveni bavSvis aRzrdis dros. saitze yvela produqti warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic dagemxarebaT SeadaroT esa Tu is modelis produqti. Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.