სელფის ჯოხები

მოიძებნა 5 პროდუქტი

Allmarket.ge – „სელფის ჯოხების“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია ყველა ბრენდის უმაღლესი ხარისხი, სელფის ჯოხი. რომლიც განკუთვნილია თქვენთვის, დააფიქსიროთ სასურველი და დასამახსოვრებელი მომენტები. ყველა სელფის ჯოხი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, სელფის ჯოხების მახასიათებლებს: ტიპი, სადენიანი თუ უსადენო, Bluetooth; ჯოხის გაშლის ზომა და ფერი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, სელფის ჯოხის მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი მობილური ტელეფონის არჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „selfis joxebis“ kategoria. sadac warmodgenilia yvela brendis umaRlesi xarisxi selfis joxi, romlic gankuTvnilia TqvenTvis, daafiqsiroT sasurveli da dasamaxsovrebeli momentebi. yvela selfis joxi warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT, selfis joxebis maxasiaTeblebs: tipi, sadeniani Tu usadeno, Bluetooth; joxis gaSlis zoma da feri. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, selfis joxis mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli mobiluri telefonis arCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.Type a message