კლავიატურები

მოიძებნა 1 პროდუქტი

Allmarket.ge – „კლავიატურები“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია 2E, A4TECH, GENIUS, ASUS, CANYON, LOGITECH, HP, DEFENDER და სხვა ბრენდების უმაღლესი ხარისხის კლავიტურები, რომლიც განკუთვნილია ყოველდღიური გამოყენებისათვის და მოგრებულია თქვენი სურვილის დასაკმაყოფილებლად. ყველა „კლავიატურა“ თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, კლავიტურების მახასიათებლებს: არის თუ არა გეიმერური (Gaming); დაკავშირების ტიპი USB თუ Wireless; LED განთება, შრიფტი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, კლავიტურის მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 2 05 25 05 10:00 – 19:00 საათამდე

Allmarket.ge – „klaviaturebi“ kategoria. sadac warmodgenilia 2E, A4TECH, GENIUS, ASUS, CANYON, LOGITECH, HP, DEFENDER da sxva brendebis umaRlesi xarisxis klaviturebi, romlic gankuTvnilia yoveldRiuri gamoyenebisaTvis da mogrebulia Tqveni survilis dasakmayofileblad. yvela „klaviatura“ Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT, klaviturebis maxasiaTeblebs: aris Tu ara geimeruri (Gaming); dakavSirebis tipi USB Tu Wireless; LED ganTeba, Srifti. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, klavituris mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 2 05 25 05 10:00 – 19:00 saaTamde