პლანშეტური კომპიუტერები

მოიძებნა 17 პროდუქტი

Allmarket.ge – „პლანშეტური კომპიუტერების“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია ACER, LENOVO, ALCATEL, APPLE, SAMSUNG, YARVIK, INTEX და WACOM-ის ბრენდების უმაღლესი პლანშეტური კომპიუტერები, რომლიც მორგებულია თქვენი სურვილის დასაკმაყოფილებლად. ყველა მოდელის პლანშეტი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, პლანშეტური კომპიუტერუს შედეგ მახასიათებლებსაც: ოპერაციული სისტემა; ეკრანის დიაგონალი; ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა; შიდა მეხსიერება; 4G (LTE) მხარდაჭერა; SIM ბარათის მხარდაჭერა; GPS მოდულის მხარდაჭერა; ეკრანის ტიპი; ელემენტის მოცულობა; ფერი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, პლანშეტური კომპიუტერის მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „planSeturi kompiuterebis“ kategoria. sadac warmodgenilia ACER, LENOVO, ALCATEL, APPLE, SAMSUNG, YARVIK, INTEX da WACOM-is brendebis umaRlesi planSeturi kompiuterebi, romlic morgebulia Tqveni survilis dasakmayofileblad. yvela modelis planSeti warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT, planSeturi kompiuterus Sedeg maxasiaTeblebsac: operaciuli sistema; ekranis diagonali; operatiuli mexsierebis moculoba; Sida mexsiereba; 4G (LTE) mxardaWera; SIM baraTis mxardaWera; GPS modulis mxardaWera; ekranis tipi; elementis moculoba; feri. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, planSeturi kompiuteris mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.