საბეჭდი მოწყობილობები (პრინტერები)

მოიძებნა 1 პროდუქტი

Allmarket.ge - "საბეჭდი მოწყობილობებეის (პრინტერები)" კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია თქვენთვის სასურველი სკანერების ყველა მოდელი, თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ შესაძლებლობას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მოწყობილობის შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, საბეჭდი მოწყობილობების მახასიათებლებს: ბეჭდვის ტექნოლოგია; მოწყობილობის ტიპი; ბეჭდვის ფერი; ფურცლის ზომა; Lan ქსელის მხარდაჭერა; Wi-Fi; ორმხრივი ბეჭდვა (Duplex); ფერების რაოდენობა და პრინტერის ფერი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, საბეჭდი მოწყობილობების მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge - "sabeWdi mowyobilobebeis (printerebi)" kategoria. sadac warmodgenilia TqvenTvis sasurveli skanerebis yvela modeli, Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT SesaZleblobas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, mowyobilobis SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. gverdze aseve Tqven naxavT, sabeWdi mowyobilobebis maxasiaTeblebs: beWdvis teqnologia; mowyobilobis tipi; beWdvis feri; furclis zoma; Lan qselis mxardaWera; Wi-Fi; ormxrivi beWdva (Duplex); ferebis raodenoba da printeris feri. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, sabeWdi mowyobilobebis mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.