პროექტორები

მოიძებნა 49 პროდუქტი

Allmarket.ge – „პროექტორების“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია VIVITEK, EPSON, BYINTEK, და სხვა ბრენდების უმაღლესი ხარისხის პროექტორები, რომლიც განკუთვნილია გამოიყენოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცის გასაშუქებლად და გასაზიარებლად იმ გერემოში, სადაც გსურთ კარგი წარდგენა გქონდეთ და ეფექტი მოახდინოთ ვიზუალურად აუდიტორიაზე. აქვე იმასაც დავამატებთ, რომ VIVITEK-ის ოფიციალური წარმომადგენელ და EPSON-ის ოფიციალური პარტნიორი ქართულ ბაზარზე Allmarket.ge-ია. ბრენდში არსებული ყველა პროდუქტი საუკეთესო ხარისხით ლიდერია ბაზარზე. ყველა პროექტორი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, პროექტორების მახასიათებლებს: პროექტორის ტიპი; ნატურალური გაფართოება; სინათლის წყარო; ტექნოლოგია; სიკაშკაშე (Lumens); USB - წაკითხვის შესაძლებლობა; Android - ის ოპერატიული სისტემის უზრუნველყოფა; დატენვადი აკუმულატორი და ფერი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, პროექტორების მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „proeqtorebis“ kategoria. sadac warmodgenilia VIVITEK, EPSON, BYINTEK, da sxva brendebis umaRlesi xarisxis proeqtorebi, romlic gankuTvnilia gamoiyenoT TqvenTvis sasurveli informacis gasaSuqeblad da gasaziareblad im geremoSi, sadac gsurT kargi wardgena gqondeT da efeqti moaxdinoT vizualurad auditoriaze. aqve imasac davamatebT, rom VIVITEK-is oficialuri warmomadgenel da EPSON-is oficialuri partniori qarTul bazarze Allmarket.ge-ia. brendSi arsebuli yvela produqti saukeTeso xarisxiT lideria bazarze. yvela proeqtori warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT, proeqtorebis maxasiaTeblebs: proeqtoris tipi; naturaluri gafarToeba; sinaTlis wyaro; teqnologia; sikaSkaSe (Lumens); USB - wakiTxvis SesaZlebloba; Android - is operatiuli sistemis uzrunvelyofa; datenvadi akumulatori da feri. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, proeqtorebis mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.