პროექტორის აქსესუარები

მოიძებნა 17 პროდუქტი

Allmarket.ge – „პროექტორის აქსესურები“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია ALLSCREEN, VIVITEK და EPSON-ის ბრენდების უმაღლესი ხარისხის პროექტორის აქსესუარები, რომლიც განკუთვნილია გამოიყენოთ პროექტორის როგორც ასაწყობად, მონტაჟის, ასევე სხვა შესაძლებლობების და სასურველი შედეგის მისაღებად. აქვე იმასაც დავამატებთ, რომ ALLSCREEN-ის ოფიციალური წარმომადგენელი და EPSON-ის ოფიციალური პარტნიორი ქართულ ბაზარზე Allmarket.ge-ია. ბრენდში არსებული ყველა პროდუქტი საუკეთესო ხარისხით ლიდერია ბაზარზე. ყველა აქსესუარი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „proeqtoris aqsesurebi“ kategoria. sadac warmodgenilia ALLSCREEN, VIVITEK da EPSON-is brendebis umaRlesi xarisxis proeqtoris aqsesuarebi, romlic gankuTvnilia gamoiyenoT proeqtoris rogorc asawyobad, montaJis, aseve sxva SesaZleblobebis da sasurveli Sedegis misaRebad. aqve imasac davamatebT, rom ALLSCREEN-is oficialuri warmomadgeneli da EPSON-is oficialuri partniori qarTul bazarze Allmarket.ge-ia. brendSi arsebuli yvela produqti saukeTeso xarisxiT lideria bazarze. yvela aqsesuari warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.