Wi-Fi, Bluetooth და ქსელის ადაპტერები

მოიძებნა 35 პროდუქტი

Allmarket.ge - “Wi-Fi და Bluetooth ადაფტერების“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია თქვენთვის სასურველი Wi-Fi და Bluetooth ადაფტერები, საიტზე არსებული პროდუქტის ყველა მოდელი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ შესაძლებლობას, უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მოწყობილობის შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge - “Wi-Fi da Bluetooth adafterebis“ kategoria. sadac warmodgenilia TqvenTvis sasurveli Wi-Fi da Bluetooth adafterebi, saitze arsebuli produqtis yvela modeli warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT SesaZleblobas, ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, mowyobilobis SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.