ტელევიზორები

მოიძებნა 248 პროდუქტი

Allmarket.ge - "ტელევიზორების" კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია თქვენთვის სასურველი ტელევიზორების ყველა მოდელი თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ შესაძლებლობას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მოწყობილობის შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, ტელევიზორების შემდეგ მახასიათებლებს: ეკრანის ზომა; Smart TV-ის მხარდაჭრეა; Android; Curved მოხრილი ეკარნი; გაფართოება და ფერი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, ტელევიზორის მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge - "televizorebis" kategoria. sadac warmodgenilia TqvenTvis sasurveli televizorebis yvela modeli Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT SesaZleblobas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, mowyobilobis SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT, televizorebis Semdeg maxasiaTeblebs: ekranis zoma; Smart TV-is mxardaWrea; Android; Curved moxrili ekarni; gafarToeba da feri. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, televizoris mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.