Smart Watches

მოიძებნა 61 პროდუქტი

Allmarket.ge – „ჭკვიანი საათები“ Smart Watch - ის კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია SENBONO, APPLE, SANYON, HUAWEI და SAMSUNG - ის ბრენდების უმაღლესი ჭკვიანი საათები, რომლიც განკუთვნილია ყოველდღიური გამოყენებისათვის და მოგრებულია თქვენი სურვილის დასაკმაყოფილებლად. აქვე იმასაც დავამატებთ, რომ SENBONO - ს ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი ქართულ ბაზარზე Allmarket.ge-ია. ყველა საათი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის პროდუქტის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. ამ გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, ჭკვიანი საათების მახასიათებლებს: აქვს თუ არა SIM ბარათის მხარდაჭერა; წყლისგან დაცვა; მტვრისგან დაცვა; ეკრანის ზომა; ოპერაციული სისტემა; Wi-fi; NFC; სამაჯურის მასალა და ფერი. ასევე თავისი შესაძლებლობებით ჭკვიანი საათი დაგეხმარებათ, თვალყური ადევნოთ დღის განმავლობაში შესრულებულ აქტივობებს: გულისცემის მონიტორინგი; ძილის თვალყურის დევნება; შეტყობინებების შეხსენება; ზარის შეხსენება; მაღვიძარა; კალენდარი; პედომეტრი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, ჭკვიანი საათების მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი მობილური ტელეფონის არჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „Wkviani saaTebi“ Smart Watch - is kategoria. sadac warmodgenilia SENBONO, APPLE, SANYON, HUAWEI da SAMSUNG - is brendebis umaRlesi Wkviani saaTebi, romlic gankuTvnilia yoveldRiuri gamoyenebisaTvis da mogrebulia Tqveni survilis dasakmayofileblad. aqve imasac davamatebT, rom SENBONO - s brendis oficialuri warmomadgeneli qarTul bazarze Allmarket.ge-ia. yvela saaTi warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis produqtis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. am gverdze aseve Tqven naxavT, Wkviani saaTebis maxasiaTeblebs: aqvs Tu ara SIM baraTis mxardaWera; wylisgan dacva; mtvrisgan dacva; ekranis zoma; operaciuli sistema; Wi-fi; NFC; samajuris masala da feri. aseve Tavisi SesaZleblobebiT Wkviani saaTi dagexmarebaT, Tvalyuri adevnoT dRis ganmavlobaSi Sesrulebul aqtivobebs: guliscemis monitoringi; Zilis Tvalyuris devneba; Setyobinebebis Sexseneba; zaris Sexseneba; maRviZara; kalendari; pedometri. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, Wkviani saaTebis mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli mobiluri telefonis arCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.