სარეცხი მანქანები

მოიძებნა 128 პროდუქტი

Allmarket.ge – „სარეცხი მანქანების“ კატეგორია. სადაც წარმოდგენილია სხვადასხვა ბრენდის უმაღლესი ხარისხის სარეცხი მანქანები. ყველა პროდუქტი წარმოდგენილია თავისი მახასიათებლებით, რომელიც მოგცემთ საშუალებას უკეთ შეადაროთ ესა თუ ის მოდელის სარეცხი მანქანის როგორც ფასი ასევე, მისი შესაძლებლობები, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თქვენს სურვილებს. გვერდზე ასევე თქვენ ნახავთ, საბეჭდი მოწყობილობების მახასიათებლებს: მასიმალური ჩატვირთვა, კგ; ბრუნვის მაქსიმალური სიჩქარე ბრ/წთ; ენერგომოხმარების კლასი; დისპლეი და ფერი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი, სარეცხი მანქანაბის მთავარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს. რომელზეც სასურველია გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის შეძენას შეძლებთ საიტზე შეკვეთითაც. ასვე, საიტზე ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის სასურველ ფასის შემოთავაზებას, რომლის დასტურის შემხვევაში თქვენ იმავე პროდუქტს მიიღებთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. პროდუქტის მიწოდება კი მოხდება უახლოეს საათებში ჩვენს მიერ უფასო მიწოდების სერვისით, (უფასო მიწოდება ხდება 50 ლარის ზემოთ შეძენილ პროდუქტზე) თბილისის მასშტაბით. რეგიონებში კი მიწოდება მოხდება უახლოესი 2 სამუშაო დღეში. დამატებით კითხვებზე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვიკავშირდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 საათამდე.

Allmarket.ge – „sarecxi manqanebis“ kategoria. sadac warmodgenilia sxvadasxva brendis umaRlesi xarisxis sarecxi manqanebi. yvela produqti warmodgenilia Tavisi maxasiaTeblebiT, romelic mogcemT saSualebas ukeT SeadaroT esa Tu is modelis sarecxi manqanis rogorc fasi aseve, misi SesaZleblobebi, Tu ramdenad akmayofilebs Tqvens survilebs. gverdze aseve Tqven naxavT, sabeWdi mowyobilobebis maxasiaTeblebs: masimaluri CatvirTva, kg; brunvis maqsimaluri siCqare br/wT; energomoxmarebis klasi; displei da feri. yvela zemoT CamoTvlili komponenti, sarecxi manqanabis mTavar kriteriumebs warmoadgens. romelzec sasurvelia gavamaxviloT yuradReba. Tqvens mier SerCeuli produqtis SeZenas SeZlebT saitze SekveTiTac. asve, saitze Cven gTavazobT TqvenTvis sasurvel fasis SemoTavazebas, romlis dasturis SemxvevaSi Tqven imave produqts miiRebT TqvenTvis misaReb fasad. produqtis miwodeba ki moxdeba uaxloes saaTebSi Cvens mier ufaso miwodebis servisiT, (ufaso miwodeba xdeba 50 laris zemoT SeZenil produqtze) Tbilisis masStabiT. regionebSi ki miwodeba moxdeba uaxloesi 2 samuSao dReSi. damatebiT kiTxvebze SegiZliaT mogvweroT an dagvikavSirdeT, Cven dagexmarebiT TqvenTvis sasurveli produqtis SerCevaSi. ☎ 032 2 05 25 05 🕙 10:00 – 19:00 saaTamde.