პროდუქტის შეცვლის ან დაბრუნების პოლიტიკა

 

ტექნიკის კატეგორიიდან ნივთის შეძენისას, მისი სერიული ნომერი ებმება მომხმარებლის ინვოისს და ავღრიცხავთ ელექტრონულად, მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია საგარანტიო ტალონის ბეჭდური სახით მიწოდება, თუმცა ძირითადად ვიყენებთ ელექტრონულ ტალონებს.

საგარანტიო მომსახურება :
1) საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან
2) საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა დაგვიკავშირდეთ შპს allmarket.ge ქოლ ცენტრზე: 2052505 ან 595052605
3) სერვისში ნივთის მოხვედრიდან, თუ პროდუქტის წუნის აღმოფხვრას სჭირდება 40-კალენდარულ დღეზე მეტი, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. შეცვლის დროს მაღაზია ხელმძღვანელობს ამ მდგომარეობის დადგომის თარიღისთვის შესაცვლელი პროდუქტის საბაზრო ღირებულებით, თანხის ანაზღაურება ხდება უნაღდოდ მომხამრებლის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით
4) დამატებითი კომფორტის შექმნის მიზნით, რიგ შემთხვევებში როდესაც ნივთის წუნი შეიძლება დადასტურდეს დისტანციურად და ნათელია, რომ ნივთის დაზიანების გამოსწორება შეუძლებელია, ან დასჭირდება 40 კალენდარულ დღეზე მეტი, ნივთს გიცვლით მისამართზევე სერვის ცენტრში მოსვლის გარეშე. ამ პუნქტის პირობების გამოყენებისათვის ჩვენმა კადრმა შესაძლოა მოგთხოვოთ პროდუქტის წუნის დასურათება ან პრობლემის ვიდეოს სახით ასახვა
5) ტექნიკის კატეგორიიდან პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში, თუ არაა მითითებული სტანდარტული საგარანტიო ვადა, მოქმედებს 2 წლიანი საგარანტიო მომსახურების სერვისი. გაითვალისწინეთ, რომ არსებობს პროდუქტები რომელთა ქარხნული გარანტია 2 წელზე ნაკლებია, შესაბამისად თითოეული ასეთი პროდუქტის აღწერის ქვედა ნაწილში მითითებულია ქარხნის მიერ გაცემული საექსპლუატაციო ვადა, თუმცა საექსპლუატაციო ვადის გასვლის შემდეგაც, მოხმამრებელი არ კარგავს მაღაზიის საგარანტიო სერვისისთვის მომართვის უფლებას 2 წლის განმავლობაში, გარდა ამისა რიგ პროდუქტებზე შპს allmarket.ge გთავაზობთ დამატებით კომერციულ გარანტიას რომელიც სცდება კანონისმიერი 2 წლიანი საგარანტიო მომსახურების ვადას (იხ.განმ პუნქტი 8) 
6) კომერციული გარანტია - მოვაჭრის ან მწარმოებლის (გარანტიის გამცემის) მიერ, ხელშეკრულებასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ვალდებულების გარდა, მომხმარებლის სასარგებლოდ დამატებით და უსასყიდლოდ ნაკისრი გადახდილი ფასის ანაზღაურების, საქონლის შეცვლის, შეკეთების ან მომსახურების სხვა ვალდებულებები, რომლებიც ხელშეკრულებასთან შეუსაბამობის აღმოფხვრის ვალდებულებიდან არ გამომდინარეობს
7) თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება
8) თუ მომხმარებლის მიერ შეძენილი საქონელი ნაკლის მქონეა, მას უფლება აქვს მოითხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, საქონლის ფასის შემცირება ან დააბრუნოს საქონელი და მოითხოვოს გადახდილი თანხის სრულად დაბრუნება
9) მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან გადახდილი თანხის სრულად დაბრუნება თუ: საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია, საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეკეთდა ან საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას უქმნის.
 

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:

1) გასულია საგარანტიო ვადა.
2) სერიული ნომერი არ ემთხვევა მომხმარებლის მიერ შეძენილ პროდუქტს
3) ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ მექანიზმში შეღწევისაგან გამოწვეული დაზიანება.
4) პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად (იგულისხმება პროდუქტის არსებითი შემადგენელი ნაწილები, არ იგულისხმება ინსტრუქცია, ყუთი და ა.შ)
5) ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლუატაციის გამო.
6) თუ ნივთი არაა საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას.
7) პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით (მაღალი დენის მოვარდნა).
8) ნივთი შეკეთებულია / გახსნილია თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრების მიერ.
9) ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები.
10) მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით.
11) გაითვალისწინეთ: საგარანტიო პირობა ვრცელდება პროდუქტის ძრავსა და მის შემადგენელ არსებით/მაკოპლექტებელ ნაწილებზე.

 

პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა:
საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის შესაბამისად, შპს allmarket.ge -ს პროდუქტის ონლაინ შეძენისას განსაზღვრულია ნივთის უპირობო უკან დაბრუნების შემდეგი პროტოკოლი:


1) პროდუქტის შეძენისას, უპირობო დაბრუნების ვადა განისაზღვრა - 14 კალენდარული დღით
1.1) ნივთის უკან დაბრუნების განაცხადის ინიცირება აითვლება მიღება-ჩაბარების გაფორმებიდან 14-კალენდარული დღის განმავლობაში
1.2) მომხმარებელი ვალდებულია ნივთის დაბრუნების განაცხადის დაფიქსირების შემდგომ, დააბრუნოს საქონელი დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მაღაზიამ ნივთის უკან დაბრუნება იკისრა საკუთარ თავზე), ამ ვადის გასვლის შემდგომ, მომხამრებელი კარგავს ნივთის უკან დაბრუნების კანონისმიერ უფლებას!
1.3) მაღაზია ვალდებულია ნივთის უკან დაბრუნების განაცხადის დაფიქსირების შემდეგ, დაუბრუნოს მომხამრებელს გადახდილი საქონლის საფასური არაუგვიანეს 14 კალენდარრული დღისა! გაითვალისწინეთ არ ანაზღაურდება ექსპრეს მიწოდების და რეგიონში ნივთის მიწოდების ღირებულება!
2) დაბრუნების პროცესის წამოსაწყებად, საჭიროა ჩვენს ცხელ ხაზზე 0322052505 ან 595052605 დაკავშირება ან ჩვენს ოფიციალურ მეილზე info@allmarket.ge ელექტრონული შეტყობინების გამოგზავნა, უნდა გვაცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები: შეკვეთის ნომერი, შემკვეთის სახელი და გვარი, შემკვეთის ტელეფონის ნომერი, შეკვეთის მისამართზე მიღების თარიღი; ტრანზაქციის (გადახდის) დამადასტურებელი ინფორმაცია, მიღება-ჩაბარების თარიღი, მიღება ჩაბარების ტიპი (ელექტორნული, სველი ხელმოწერით, დისტანციური დადასტურებით). გაითვალისწინეთ, რომ თუ მომხამრებელი დაბრუნების განაცხადს აკეთებეს სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით, ზარი უნდა განხორციელდეს იამვე ნომრიდან, რა ნომერიცაა შეკვეთაში მითითებული, ასევე დაბრუნების შესახებ მოთხოვნა უნდა განახორციელოს იმ პირმა ვის სახელზეცაა შეკვეთა.
3) ნივთი არ ბრუნდება უპირობო დაბრუნების პირობით იმ შემთხვევაში თუ დაზიანებულია ყუთი (არ გულისხმობს სტანდარტულ პირობებში ყუთის გახსნას, რათა მოხდეს ნივთის დათვალიერება), აკლია ინსტრუქცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ნივთს აღენიშნება გარეგანი მოხმარების კვალი, დაშლილია თვითნებურად, შეცვლილია სხვა პროდუქტით. ასეთი ნივთის დაბრუნების საკითხი შესაძლოა განიხილოს ინდივიდუალური შეთანხმების გზითა და მაღაზიის კეთილი ნების საფუძველზე, მსგავსი პროდუქციის დაბრუნების წინაპირობა გახლავთ მომხმარებლის მხრიდან ფასდათმობა (10-40%-ის ფარგლებში) ეს პირობა ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მაღაზიის რესურსებით, შესაძლებელია ნივთის იმ კონდიციამდე მიყვანა, რომ ხელახალი გაყიდვის დროს, პროდუქტი შეესაბამებოდეს ქარხნულ სტანდარტებს. გაითვალისწინეთ, რომ თუ მაღაზიას არ აქვს რესურსი, რომ გამოყენებული პროდუქტი მიიყვანოს ქარხნულ მდგომარეობამდე, არ ვრცელდება შემცირებული ფასის წესი
4) არ ბრუნდება გამოყენებული ჰიგიენური ნივთები, ასევე ნივთები რომლებსაც დარღვეული აქვს ჰერმეტული შეფუთვა და ამ დარღვევით ჩნდება პროდუქტის ნაკლოვანებისა და ჯანმრთელობისთვის საშიშროების რისკი (ყურსასმენი, წვერსაპარსი, ეპილატორი, ტრიმერი, თმის საკრეჭი, კბილის ჯაგრისი,თმის უთო, თმის ფენი, თმის საჰაერო სახვევი, კოსმეტიკა, პარფიუმერია) გაითვალისწინეთ უპირობო დაბრუნების პირობა არ ვრცელდება 30 ლარამდე პროდუქციაზე!
5) პირდაპირი გზით არ ბრუნდება გამოყენებული ნივთები, მსგავსი საკითხები განიხილება ინდივიდუალურად და შესაძლოა ამოქმედდეს ამავე ნორმის პუნქტი 3 (ნივთის შემოწმებისთვის მაღაზია იტოვებს 14 კალენდარული დღის ვადას)
6) უპირობო დაბრუნებასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირებისა და სხვა მომსახურების ხარჯები ეკისრება მომხმრებელს (მონტაჟი, დემონტაჟი, აწყობა, დაშლა და სხვა)
7) თუ პროდუქტი შედგება რამოდენიმე ნივთისგან (მაგალითად  სააქციო კომპლექტი (სეტი)) ერთი ან რამდენიმე ნივთის დაბრუნება არ აჩენს სხვა ნივთების დაბრუნების ვალდებულებას იმ შემთხვევაში თუ ისინი გამოყენებულია, ამ დროს მოქმედებს პუნქტი 3-ით გათვალისწინებული წინაპირობები
8) გაითვალისწინეთ, რომ უკვე დამუშავების სტადიაში მყოფი შეკვეთის გაუქმება იწვევს საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულებას. გთხოვთ შეკვეთა განახორციელოთ საღ და ფხიზელ მდგომარეობაში, სატელეფონო ზარით განხორციელებულ შეკვეთას აქვს სტანდარტული ხელშეკეკრულების ძალა. გამოგზავნილი შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში დაგეკისრებათ საკურიერო და საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება (ტრანსპორტირების ხარჯი - 2 გზა, ოპერატორის მომსახურება, სასაწყობო მომსახურება, ბუღალტრული პროცედურები და ა.შ) საშუალოდ კომპესაციის თანხა შეადგენს ნივთის ღირებულების 10%-ს. 300 ლარს ზემოთ ღირებულების პროდუქტების "კურიერთან ანგარიშწორება" მეთოდით შეძენისას, ოპერატორი მოგთხოვთ, რომ ღირებულების 10% გადმოირიცხოს წინასწარ, განსხვავებული მიდგომა შესაძლოა განხილულ იქნას ინდივიდუალურად. 

 

დაბრუნების პუნქტი: თბილისი, ვეფხისტყაოსნის 16, დიდი დიღომი, - კომპანიის დასახელება: შპს allmarket.ge ს/კ 404431432
ტელეფონი: 0322 052505

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი: 10:00-19:00სთ

გაითვალისწინეთ: დაბრუნების სატრანსპორტო ხარჯები რჩება მომხმარებლის მხარეს